اخبار فرش

قوانین و مقررات شرکت در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

به متقاضيان واجد شرايط كه سال 1398در نمايشگاه حضور داشته اند، در صورت تمایل به مشارکت در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران به متراژ سال گذشته غرفه در همان سالن اختصاص داده خواهد شد. لذا درخواست متراژ بالاتر مورد پذيرش نیست و مجری هيچگونه تعهدي براي تخصيص غرفه با متراژ بالاتر نخواهد داشت.

تبصره: این دستورالعمل در مورد متقاضیان سال 1398 که در سالن 5 جانمایی شده بودند صدق نمی‌کند و براي آن‌ها با توجه به امکانات، فضاي جدیدي در نظر گرفته خواهد شد. لذا غرفه‌داران محترمى که در سالن 5 جانمایی شده بودند به عنوان ثبت نام جدید باید در سایت اقدام کنند.


طبق دستورالعمل ستاد برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران کلیه متقاضیان مشارکت در این دوره از نمایشگاه میبایست ضمن تکمیل و تایید فرم آنلاین ثبت نام مدارک زیر را در زمان ثبت اطلاعات بارگذاری کنند.

  1. تايید (مهر و امضا) فرم شماره يک
  2. تصوير جواز كسب با تاريخ معتبر يا تکمیل فرم شماره دو با شماره، تاريخ، مهر و امضا مجاز توسط اتحاديه يا تشکل مربوطه
  3. تايید (مهر و امضا) فرم شماره سه (تعهد نامه غرفه داران)

  • حق انتفاع مطابق تعرفه زیر (با تفکیک غرفه با تجهیزات و بدون تجهیزات) به ازا هر متر مربع محاسبه خواهد شد و براى همه سالن ها یکسان میباشد.
  • پرداخت حق انتفاع فقط از طریق درگاه پرداخت آنلاین و در پایان ثبت نام ممکن است.

تبصره: در زمان ثبت نام امکان ثبت فیش واریز برای آن دسته از متقاضیانی که امکان پرداخت انلاین ندارند وجود دارد.


مبلغ قابل پرداخت توسط مشارکت کنندگان بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران بر اساس مترمربع به تفکیک غرفه با تجهیزات و بدون تجهیزات به شرح زیر است:

حق انتفاع هر متر مربع غرفه با تجهیزات پیش ساخته: 2200000 ریال + 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده (2398000 ریال)

حق انتفاع هر متر مربع غرفه بدون تجهیزات پیش ساخته: 1600000 ریال + 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده (1744000 ریال)

  • ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﻮده و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻗﻰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰ‌ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ برق ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • یادآور می‌شود هزینه‌هاى اعلام شده شامل تبلیغات محیطى، بیلبوردهاى شهرى و رسانه‌های ملى نخواهد بود.
  • در سال جارى 10% سپرده رعایت حریم غرفه از مشارکت کنندگان اخذ نشده است. لذا فرم استرداد وجه صرفاً براى استرداد وجه واریزى مازاد غرفه داران براى متراژ بالاتر و کاهش احتمالى متراژغرفه در نظر گرفته شده است.

توضیح مهم: به درخواست‌ها و مدارکی که بعد از تاریخ 12 مردادماه 1400 ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌کند. ثبت نام تنها از طریق فرم آنلاین نمایشگاه، پرداخت 100% هزینه غرفه و بارگذاری مدارک لازم در سایت انجام خواهد شد.

نکات قابل توجه


1-بر اساس دستورالعمل برگزاري بيست و نهمین نمايشگاه فرش دستباف و تائيد مركز ملي فرش ايران موارد زير به عنوان تخلف نمايشگاهي تلقي گرديده و با غرفه داران متخلف برخورد مي شود.

ردیف نوع تخلف نحوه برخورد با متخلفین
۱ واگذاری غرفه به غیر محرومیت ازشرکت از یک تا سه دوره بعد و عدم واگذاری غرفه مربوطه در دوره های آتی.
۲ چیدمان فرش بیرون از حریم غرفه، آویزان نمودن فرش بر روی سازه سالن اخذ هزینه مطابق با مصوبه شرکت سهامی نمایشگاه ها و جابجایی غرفه در دوره آتی
۳ عرضه فرش ناشور و تکمیل نشده (بطوری که باعث ایجاد مزاحمت برای سایر غرفه داران شود) جابجایی غرفه در دوره آتی
۴ اظهار و ارائه هرگونه اطلاعات و مدارک خلاف واقع جلوگیری از فعالیت و عدم شرکت در دوره های آتی
۵ عدم رعایت مقررات نمایشگاهی(مندرج در سایت مجری) محروميت از شرکت در دوره بعد و عدم واگذاری غرفه مربوطه در دوره های آتی.

2- استفاده از پروژكتورهاي كم مصرف (استفاده از پروژكتور 500 و 1000 وات قلمي ممنوع است)
3- غرفه داران مجاز نیستند بدون هماهنگي با مدير سالن و مسئول برق پيمانكار غرفه ساز، خودسرانه پروژكتور نصب نمايند. در صورت عدم رعايت اين موضوع مسئوليت هرگونه اتفاق ناشي از دستكاري برق به عهده مشاركت كننده خواهد بود و بايستي پاسخگو باشند.
4- با عنایت به شرایط اقتصادی موجود، مجری نمایشگاه مسئولیتی در قبال موفقیت فروش فرش توسط غرفه‌داران نخواهد داشت.
5- از ورود هرگونه وسايل پخت و پز (گاز پيك نيك، بخاري برقي و…) در سالن ممانعت بعمل خواهد آمد و غرفه داران مجاز به استفاده از اينگونه وسايل نمي باشند.
6- بیمه حوادث و آتش سوزی در نمایشگاه فرش الزامی است. لذا متقاضیان بايد به میزان ارزش فرش موجود در غرفه بیمه نامه معتبر ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه بیمه نامه معتبر، مسئوليت حوادث احتمالی و آتش سوزی به عهده مشارکت کننده خواهد بود و مجري هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
7- تمامی غرفه داران ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزاری نمایشگاه که در ادامه ذکر شده هستند.
8-با توجه به امکانات فنی و احتمال جابجایی (تغییر محل غرفه) تعدادی از غرفه‌ها در سایر سالن‌ها که از فضای مناسبی برخوردارند، این اقدام از سوی مجری اعمال خواهد شد و فقط برای سال 1400 معتبر است.
9- فقط افرادي اجازه حضور در غرفه را خواهند داشت كه در بخش اطلاعات غرفه‌داران در فرم ثبت نام آنلاین به عنوان پرسنل غرفه معرفي شده باشند.
10- ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اراده ﻣﺠﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﮔﺮدد و ﯾﺎ اﻋﻼم ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از برگزاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰارى آن ﺷﻮد ﻣﺠﺮى ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ «ﻓﻮرس ﻣﺎژور» ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮآن اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد

پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه


• مدیریت تعداد نفرات داخل غرفه متناسب با متراژ غرفه (12متر مربع 2نفر- 18 مترمربع 3 نفر- تا 30 مترمربع 5 نفر- از 30متر به بالا به از هر 25 مترمربع مازاد 2 نفر)
• الزام مشارکت کنندگان به استفاده از ماسک و ترجیحاً دستکش
• استفاده از ظروف پذیرایی یکبار مصرف
• عدم پذیرایی بازدید کنندگان با نوشیدنی یا اقلام پذیرایی فاقد بسته بندی استاندارد
• عدم پذیرش بازدیدکنندگان فاقد ماسک
• ضرورت تامین و استقرار سطل زباله پدالی درب دار در داخل غرف
• مدیریت توقف بازدید کنندگان در محل غرفه توسط مدیران غرف
• ضرورت تامین ملزومات و اقلام ضدعفونی (از جمله محلول ضدعفونی، ماسک و سایر) جهت ویروس زدایی از تجهیزات مستقر در غرفه و سایر سطوح توسط غرفه داران
• ارائه دستکش یکبار مصرف به بازدیدکنندگان جهت لمس کالا
• پیش بینی محافظ مناسب در ارائه کالاهای نمایشی مستقر در غرفه
• ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد کارت شناسایی جهت ارائه خدمات متفرقه در داخل غرفه
• رعایت فاصله اجتماعی در برگزاری جلسات و نشست‌ها در محل غرفه
• ممنوعیت در پخش اشانتیون های تبلیغاتی در محل غرفه به منظور اجتناب از هر گونه تجمع
• صدور کارت شناسایی جهت عوامل شرکت های غرفه ساز به منظور ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل سالن در ایام قبل از برگزاری نمایشگاه
• الزام کلیه عوامل و کارکنان غرفه ساز به ماسک ، شیلد و دستکش
• تمامی قطعات و اجزای غرفه های خودساز میبایست در کارگاه های غرفه سازی ساخته شود و به صورت قابل نصب در سالنهای نمایشگاه باشند
• کاهش تراکم و حجم فعالیت های ساخت و ساز با ممنوعیت ساخت طبقه دوم غرف
• رعایت فاصله اجتماعی در بازدید و مذاکره با غرفه داران در طراحی نقشه سالن و طراحی غرف
• توسعه بکارگیری سیستم غرفه سازی پیش ساخته، ماکسیما، مدولار ویژه با هدف کاهش زمان و تعداد عوامل ساخت غرفه از طریق مشوق های حمایتی
• استفاده از پوشش های محافظتی (طلق و شیشه) در کانتر های اطلاع رسانی غرف
• نظارت بر طراحی غرفه و محل استقرار کالاهای نمایشی به نحوی که از ازدحام جلوگیری شود و کمترین تداخل در ورود و خروج به غرفه ایجاد گردد
• ممنوعیت ایجاد ایستگاه پذیرایی عمومی در طراحی غرف
• رعایت فاصله اجتماعی در طراحی غرف و نظارت در اجرا
• استفاده از ابزار های تبلیغاتی مجازی و الکترونیکی
• الزام غرفه سازان به طراحی و جا نمایی کانترهای اطلاع رسانی با فاصله حداقل 1 متر از راهرو به منظور ممانعت از ایجاد هرگونه توقف در مسیر بازدیدکنندگان در راهروهای اصلی و فرعی
• با توجه به عملیات ضد عفونی کننده در ایام برگزاری و با هدف جلوگیری از اتصال برق و آتش سوزی، تجهیزات برقی غرفه ها در پوشش های مناسب و عایق تعبیه گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

منبع
تجارت پیشگان راه آرمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا