نقوش و طرح های فرش

طراحی و نقاشی فرش جلسه نهم

در این جلسه در مورد موارد فنى اندازه هاى نقشه هاى ده گره و بيست گره و پشتى و كار نه مترى و دوازده مترى در كاغذ ١٦٠ مواردى را به عرض عزيزان مى رسانم

در جلسات گذشته طراحی و نقاشی فرش ياد آور شديم كه گره در كاغذ نقشه ١٦٠ برابر با ٤ خانه يا ٤٠ ريشه محاسبه مى گردد. بنابراين در كار ده گره بيست گره قد كار ما بيست گره معدل ٨٠ خانه و پهناى كار هم ده گره معادل ٤٠ خانه محاسبه مى شود. پس در كار كامل اندازه ده گره بيست گره ٤٠ در ٨٠ محاسبه مى شود و در كار نيمه هم ٢٠ در ٨٠ ودر كار ربعى اندازه كار ٢٠ در ٤٠ خانه محاسبه مى گردد

و اما اندازه پشتى در كاغذ ١٦٠ رج

استاندارد ترين اندازه براى پشتى ٦٠ در ٩٠ سانتى متر است و گاهى اين اندازه توسط توليدكننده تغييراتى مى كند. قبلا به عرض شما رسانده بوديم كه ذرع در كاغذ ١٦٠ برابر با ٦٤ خانه گرفته مى شد و برابر ١٠٠ سانتى متر مى باشد. با استفاده از يك تناسب ساده مى توانيم طول و عرض پشتى را محاسبه نماييم. به طور كلى بيشترين اندازه در مور پشتى در كاغذ ١٦٠ را اندازه كامل را ٤٠ در ٦٠ خانه در نظر مى گيرند. و در كار نيمه ٢٠ در ٦٠ خانه و در كار ربعى ٢٠ در ٤٠ خانه حساب مى گردد

اندازه نقشه فرش نه مترى در كاغذ ١٦٠ رج را هم بيان مى كنيم. اندازه فرش نه مترى معمولا برابر با ٢/٥ در ٣/٥ متر مى باشد كه در كاغذ ١٦٠ پهناى كار دو تا ٦٤ خانه مى شود ١٢٨ خانه و نيم متر هم دارد كه با ٣٢ خانه جمع بسته مى شود و در كل عرض نقشه ما ١٦٠ خانه گرفته مىشود. در طول و يا قد كار هم كه ٣/٥ متر است سه تا ٦٤ خانه با ٣٢ خانه جمعا مى شود ٢٢٤ خانه پس اگر كار نه مترى را خواستيم در كاغذ ١٦٠ طراحى كنيم به طور كامل اندازه آن تقريبا برابر با ١٦٠ خانه در ٢٢٤ خانه محاسبه مى گردد كه عزيزان اگر با متر هم اندازه بگيرند همين موارد را نشان مى دهد

اما در كار نيمه ٨٠ خانه در ٢٢٤ خانه و در كار ربعى هم اندازه كار ٨٠ در ١١٢ خانه محاسبه مى گردد. در كار دوازده مترى در كاغذ ١٦٠ رج  را هم به اين صورت محاسبه مى كنيم. عرض كار سه متر برابر با سه تا ٦٤ خانه مى شود ١٩٢ خانه و در قد كار هم كه چهار متر است چهار تا ٦٤ خانه محاسبه مى كنيم كه مى شود ٢٥٦ خانه پس اگر كارى را به صورت كامل خواستيم در كاغذ ١٦٠ طراحى كنيم اندازه كاغذ كار ما بايد ١٩٢ خانه در ٢٥٦ خانه گرفته شود. در كار نيمه هم  ٩٦ خانه در ٢٥٦ خانه و در كار ربعى هم ٩٦ در ١٢٨ خانه گرفته مى شود كه دقيقا با متر هم برابرى مى كند

لازم به ياد آورى است كه بعضى از توليد كنندگان به خاطر مصالح بكار رفته در فرش و يا نوع بافت ممكن است اين اندازه ها  كمى بالا يا پايين گرفته شود. در جلسات آينده اگر زنده مانديم به موارد فنى اندازه نقشه سنتى در كاغذ ١٨٠ مى پردازيم كه اصولا بيشتر نقشه هاى ريز بافت و تراكم بالا در اين نوع كاغذ پياده مى شود البته كاغذ ٢٠٠ رج هم وجود دارد كه بيشتر موارد كاربرد آن در مورد چهره و كارهاى خيلى ظريف مى باشد.

منبع
منوچهر امیری طراح نقشه فرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا