مطالب ویژه

  1 هفته پیش

  آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش سوم)

  اسطوره 2 .بحث و بررسی 2 -1 .توصیف پیکره های مطالعاتی در پژوهش حاضر دو نمونه قالی از گونه های…
  2 هفته پیش

  آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش دوم)

  قالی هوشنگ شاهی 1-3 .روش پژوهش این پژوهش کیفی با روش نشانه شناسی تصویر به شیوۀ توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته…
  5 آبان 1401

  آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش اول)

  گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار چکیده در فرشبافی ایران، یکی از جذابترین و پرمخاطب ترین تحولات در سبک طراحی، آغاز…

  مطالب جدید

   1 هفته پیش

   آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش سوم)

   اسطوره 2 .بحث و بررسی 2 -1 .توصیف پیکره های مطالعاتی در پژوهش حاضر دو نمونه قالی از گونه های…
   2 هفته پیش

   آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش دوم)

   قالی هوشنگ شاهی 1-3 .روش پژوهش این پژوهش کیفی با روش نشانه شناسی تصویر به شیوۀ توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته…
   5 آبان 1401

   آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش اول)

   گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار چکیده در فرشبافی ایران، یکی از جذابترین و پرمخاطب ترین تحولات در سبک طراحی، آغاز…
   دکمه بازگشت به بالا