مطالب ویژه

  28 اسفند 1401

  آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش هفتم)

  2 -6 -3 .نگاره های پایین فرش: صف ماد و پارس هر ساختار قدرتمندی نیازمند معماری توانمند با اندیشه های…
  17 اسفند 1401

  آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش ششم)

  2 -5 .نظام ارجاع فرازمانی در نگارة تخت شاهی تخت هوشنگ با پرسپکتیو سه گوش و ژرف نمایی در یک…
  29 دی 1401

  آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش پنجم)

  قلمکاری عصر قاجار 2 -4 -2 .سطح عملکرد اسطوره ای 2 -4 -2 -1 .نخستین پادشاه قانونگذار: اسطوره شناسی شاهان…

  مطالب جدید

   28 اسفند 1401

   آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش هفتم)

   2 -6 -3 .نگاره های پایین فرش: صف ماد و پارس هر ساختار قدرتمندی نیازمند معماری توانمند با اندیشه های…
   17 اسفند 1401

   آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش ششم)

   2 -5 .نظام ارجاع فرازمانی در نگارة تخت شاهی تخت هوشنگ با پرسپکتیو سه گوش و ژرف نمایی در یک…
   29 دی 1401

   آرمانگرایی اسطوره ای در معناکاوی قالیهای گونۀ هوشنگ شاهی عصر قاجار (بخش پنجم)

   قلمکاری عصر قاجار 2 -4 -2 .سطح عملکرد اسطوره ای 2 -4 -2 -1 .نخستین پادشاه قانونگذار: اسطوره شناسی شاهان…
   دکمه بازگشت به بالا