رنگ و رنگرزی

نسخه عمل آوری شیدهای رنگی با رنگزاهای طبیعی

دو سطر اول ابتدا اسامی رنگها و به معرفی رنگها پرداخته ايم و در سطر دوم به مواد طبيعی که برای تهيه رنگ به کار می رود اشاره شده است.

آل:رنگ مايل به قرمز که از ريشه گياهی استخراج می شود.
زاج سفيد ، روناس
آبی: وسمه، نيل ، لاجورد آبی سير: آبی تيره ، کبود، نيلی رنگ
نيل، سود،هيدروسولفيت نيل، سود، هيدرو سولفيت
آبی کم رنگ: آبی با عمق کم آجری: رنگ آجر، زرد قهوه ای
نيل،سود، هيدرو سولفيت زاج سفيد، اسپرک، پوست گردو
آلبالويی : رنگ آلبالو اسپرکی: به رنگ اسپرک، زرد
زاج سفيد ، روناس زاج سفيد، اسپرک
ارغوانی: سرخ مايل به بنفش، قرمز تيره ، تند آتشی برگ سنجدی: رنگ برگ سنجد که از خانواده سبز است.
نيل، سود، هيدرو سولفيت، زاج سفيد،روناس نيل، سود، هيدرو سولفيت، اسپرکف زاج سفيد
بژ: زاج سفيد، روناس، پوست گردو، سود. بلوطی: رنگی از خانواده قهوه ای-پوست گردو
بور: رنگ طلايی، زرد يا سرخ کمرنگ بيدی: سبز و به رنگ برگ بيد
اسپرک،زاج سفيد،روناس زاج سفيد، پوست گردو، برگ مو،روناس
پرتقالی: نارنجی روشن و به رنگ پوست پرتقال پسته ای: سبز خوش رنگ و به رنگ پوست پسته
زاج سفيد، اسپرک، روناس نيل، سود، اسپرک، زاج سفيد
سبز مغز پسته ای: رنگ مغز پسته پوست پيازی: رنگ صورتی يا چهره ای
نيل، سود، اسپرک، زاج سفيد روناس، زاج سفيد
ترياکی: رنگ ترياک که قهوه ای سوخته است. جگری: قرمز مايل به ارغوانی، لاکی، قرمز سير
زاج سفيد، پوست گردو، برگ مو، روناس روناس، بيکرومات، قرمز دانه، گرد ليمو، گرد غوره
جفتی: زرد طبيعی حنايی: قرمز متمايل به قهوه ای
پوست انار، پوست گردو،زاج سياه روناس، زاج سفيد، پوست گردو، حنا
خاکستری: به رنگ سفيد متمايل به مشکی خاکی: زرد متمايل به قهوه ای و به رنگ خاک
پوست گردو، پوست پياز، انار، بزغنج، جفت و سماق زاج سفيد، پوست گردو
خردلی: زرد متمايل به قهوه ای خرمايی: زرد متمايل به قهوه ای
اسپرک،زاج سفيد ، پوست گردو اسپرک، پوست گردو، روناس
دارچينی: سبز متمايل به قهوه ای دودی: رنگ دود که سياه است
اسپرک، نيل، پوست گردو زاج سياه، پوست گردو،بقم
دوغی: آبی کمرنگ در يزد ،رنگ قرمز يا گلی زعفرانی:زرد مايل به قرمز
زاج سفيد، روناس، قره قروت، دوغ)
اسپرک، زاج سفيد، روناس
زيتونی: رنگ استخراج سبز و بنفش است. زنگار فام: سبز رنگ
برگ مو،زاج سفيد و زاج سياه نيل، سود، اسپرک، زاج سفيد
زنگاری: سبز مايطل به آبی ،رنگ زنگار (ساقه چناری)
هيدرو سولفيت، سود،برگ مو، اسپرک، زاج سفيد

سربی: خاکستری سرخابی: قرمز
هليله، زاج سياه روناس،زاج سفيد، قرمز دانه
سرخ: قرمز، گلگونبه رنگ خون سرمه ای: رنگ بين سياه و آبی
قرمز دانه شراب کش، گرد غوره، گرد ليمو نيل، هيدرو سولفيت،سود، آمونياک
سفيد استخوانی: سفيد کمی مايل به خاکستری سماقی: از خانواده قرمز(قرمز متمايل به قهوه ای)
هليله، زاج سياه پوست گردو، زاج سفيد، روناس
سوسنی: ترکيبی از رنگ آبی و قرمز سياه : مشکی
نيل، هيدروسولفيت،سود، روناس، زاج سفيد پوست گردو، زاج سياه
سيمين: نقره ای شتری: قهوه ای مايل به زرد روشن
زاج سياه ، هليله برگ مو، روناس، زاج سفيد، پوست گردو
شفقی: به رنگ شفق(سرخی پس از غروب) شنگرف: رنگ غبار شنگرف که سرخ يا قهوه ای است
روناس، اسپرک، بيکرومات، زاج سفيد زاج سفيد، روناس، پوست گردو
شويدی: رنگ ساقه ی شويد که سبز پر رنگ است شير بور: رنگ شکری متمايل به خاکستری است( اصطلاحی است برای
اسپرک،زاج سفيد،کات کبود رنگ پشم گوسفندان نژاد شال که در نواحیتاکستان، شريف آباد و طارم
عليا پرورش يابد. هليله، زاج سفيد
شير شکری: رنگ سفيد مايل به زرد شيری رنگ: رنگ سفيد مايل به زرد
اسپرک، زاج سفيد اسپرک، زاج سفيد
صورتی: سرخابی کم رنگ و از خانواده قرمز عنابی:رنگ عناب که قرمز شفاف مايل به قهوه ای است
زاج سفيد، قره قروت، روناس، قرمز دانه زاج سفيد، قره قروت، روناس،پوست گردو
فيروزه ای: رنگ سنگ فيروزه ، آبی آسمانی، آبی مايل به سبز( 7%آبی-25%سبز-5% سفيد)
فلفل نمکی: خاکستری و قهوه ای سير قهوه ای : ترکيب قرمز و زرد (زرد6%،سرخ 35%،سياه 5%)
هليله،زاج سياه،پوست گردو زاج سفيد ،روناس، اسپرک
قارچی:قهوه ای کم رنگ کاهگلی:رنگ کاه و گل ، زرد متمايل به قهوه ای
پوست گردو اسپرک، زاج سفيد،پوست گردو
کاهی: زرد مات و کمی کدرزرد متمايل به قهوه ای کبود: رنگ نيلی، آبی، سير، بنفش پر رنگ
اسپرک، زاج سفيد، پوست گردو سود، هيدرو سولفيت، نيل،اسپرک، زاج سفيد
کافوری: سفيد کرم معمولی: تيره تر از روشن
زاج سفيد پوست انار، برگ مو، روناس، زاج سفيد
کرم زرد: سفيد مايل به زرد کرم روشن: سفيد کمی کدر
زاج سفيد، برگ مو

زاج سفيد، برگ مو، پوست گردو
گردويی: رنگ پوست تازه گردواز خانواده سبز پوست دوم گردو: قهوه ای که دارای رگه روشن است
اسپرک،زاج سفيد، نيل، سود، هيدرو سولفيت پوست گردو
گلبهی: از خانواده صورتی و به رنگ درخت ميوه به گل جوز: پوست سبز گردو
روناس، زاج سفيد نيل، سود، هيدرو سولفيت، اسپرک،زاج سفيد
گل ناری: قرمز زرشکی، رايج در باختران و اردکان گل گون: قرمز
زاج سفيد، روناس، قره قروت قرمز دانه، گرد غوره ، گرد ليمو
گندمی:زرد مايل به سبز لاجوردی: رنگ سنگ لاجورد که از خانواده رنگ آبی است
اسپرک با زاج سفيد يا سياه نيل، سود، هيدرو سولفيت
لاکی:رنگ قرمز تيره لعلی :رنگ لعل، قرمزی که فام آن شبيه فام لعل است
زاج سفيد، قره قروت ،روناس،قرمز دانه،جوهر ليمو روناس، زاج سفيد
ماشی: رنگ ماش، ترکيب سبز و نارنجی ماشی تيره: ماشی متمايل به سياه
نيل، سود، هيدرو سولفيت،برگ مو ، پوست گردو، زاج سفيد نيل، سود، هيدرو سولفيت ، روناس
ملحه ای:رنگ نمک که سفيد مايل به زرد است موشی: نوعی خاکستری
اسپرک،زاج سفيد هليله ، زاج سياه
نارنجی: رنگ زرد روشن نقره ای: رنگ نقره
زاج سفيد، روناس، برگ مو پوست پياز، زاج سياه
نيلی: آبی تيره وسمه ای: رنگ وسمه، از خانواده آبی
نيل، سود، هيدرو سولفيت نيل، سود، هيدرو سولفيت
هلی: رنگ هل از خانواده سبز هلی روشن: سبز روشن
هليله، کات کبود پوست انار، پوست گردويا زاج سفيد، قره قروت، روناس
هلی تيره: سبز تيره هلی سير: سبز سير
سود، نيل، هطدرو سولفيت، اسپرک، زاج سفيد پوست انار، پوست گردو
ياقوتی: رنگ ياقوت ، قرمز پر رنگ و شفاف
قرمز دانه، گرد غوره، گرد ليمو

 

منبع
امير عباس وزيری فر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا