نقوش و طرح های فرش

طراحی سنتی قسمت چهارم (ادامه ترسیم برگهای کنگره ای)

مانند کنگره ای یکی ای میتوان ان حالت را به چند تایی هم بسط داد

برگ کنگره ای

برگ کنگره ای

نکته مهم اینکه با توجه به قوس و میزان ان کنگره های داخل میتوانند فشرده تر و بیرونی ها بازتر طراحی شوند حال نگاه از یک زاویه دیگر برگ یکی را در نظر بگیرید

برگ کنگره ایبرگ کنگره ای

میبینید که با یاد داشتن ترسیم یکی میتوان دوتایی و حتی بیشتر را نیز رسم نمود

برگ کنگره ای

نکته نگاه هندسی وار به موصوع ما را در ترسیم بهتر یاری خواهد کرد

برگ کنگره ای

حالتی اینچنین را در نظر بگیرید .همیشه از پایین یک قسمت قابل توجه را برای پایه برگها محسوب نمایید. به دو خطی که در یک نقطه که اینجا همان مرکز دایره است توجه کنید

برگ کنگره ای

حرکت اول و دوم. باید از خط وسط به یک اندازه باشد

برگ کنگره ای

دو حرکت بعد که مانند شست میباشد به طرف داخل و به بک اندازه باید ترسیم شود

برگ کنگره ای برگ کنگره ای

الگویی بیان شده به عنوان یک اصل از نظر فرم هندسی شکل میباشد نه اصل ترسیم ان

برگ کنگره ای

این یک فرم نرمال برای ترسیم کاربردی شکل است تمام جزئیات در عین رعایت شدن باعث ترسیم و تشکیل یک شکل واحد مناسب گردیده است برگردیم به یک کنگره ای

برگ کنگره ای

با تعییر در پاره ای از اجزا به صورت مناسب میتوان شکلی جدید از ان ایجاد کرد این حالت برای بقیه برگهای کنگره ای نیز صادق است

برگ کنگره ای برگ کنگره ای

میبینید که جزییات رعایت شده و فقط با تعییر اندازه یا جهت یا کاستن معقولانه از برگ میتوان فرمی مناسب ایجاد کرد

برگ کنگره ای

برگ کنگره ای

در این شکل مشاهده میکنید که با گرد کردن نوک برگها فرمی دیگر حاصل میشود

برگ کنگره ای

انتهای برگشت کنگره یک حالت اشک گونه قرار دارد

برگ کنگره ای برگ کنگره ای

انواع تزئینات و حالتهای مختلفی که میتوان برای برگ در نظر گرفت

برگ کنگره ای برگ کنگره ای

منبع
جواد براتی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا